Popkoor Akkrum

 

A L G E M E E N

Doelstelling
Het doel van het Popkoor Akkrum is om in een gemengde samenstelling met elkaar te zingen en muziek te maken en daaraan veel plezier te beleven. Het repertoire bestaat uit een mix van oudere en meer recente populaire muziek in diverse talen.
Repetities en optredens
Er wordt (behalve in schoolvakanties) gerepeteerd op de woensdagavond van 20:00 tot 22:00 in de bedrijfskantine van Auto Clean Akkrum, het adres is: De Kromme Sâne 3 8491 PE Akkrum. In de maanden juli t/m augustus is er een zomerpauze.
5 à 7 keer per jaar wordt er een optreden gegeven, afhankelijk waarvoor we worden uitgenodigd en wat we zelf organiseren. Zie ook de concertagenda voor wat er geweest is en komen gaat.

Lidmaatschap
Iedereen met enige muzikale aanleg en goede stem kan in principe lid worden. Echter de omvang (ca 50 leden) en de balans tussen de diverse stemsoorten, beperkt regelmatig het toetreden van nieuwe leden, zodat we dan een wachtlijst hanteren. De contributie is momenteel €12,50 per maand (12 x jaar). Aspirant leden wonen meestal een paar repetities mee om te zien of het wederzijds klikt qua stem en persoonlijkheid en op één van de avonden is er ook een stemtest met de dirigent. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail aan: ledenadmie@popkoorakkrum.nl

 

 

 

D I R I G E N T

Dirigent …….

Tekst wordt na bekend worden nieuwe dirigent aangevuld.

 

G E S C H I E D E N I S

“Door mijn werk heb ik al vele keren mogen ervaren hoe heerlijk het is om met anderen te zingen. Zingen en muziek maken met elkaar, biedt veel vreugde en ontspanning en geeft een saamhorigheidsgevoel. Al vele jaren liep ik met het plan rond om in Akkrum een popkoor op te richten,  bestaande uit vrienden en bekenden. Na een geweldige zang vakantieweek in de Bohemen te Tsjechië werd mijn plan weer aangewakkerd. Toen ik een aantal vriendinnen vertelde van mijn ideeën over een popkoor, reageerden zij zeer enthousiast. Wij benaderden een aantal mensen die ook graag in een koor in Akkrum wilden zingen. Egbert en Bouke van der Weide boden een mooie ruimte in hun loods aan en wisten er in korte tijd een sfeervolle ruimte van te maken. Om te kunnen starten was ook nog een goede dirigent nodig. Ik belde een aantal potentiële kandidaten en kwam tot de conclusie dat Lars Mulder de meest geschikte dirigent voor ons koor zou zijn. Lars is een zeer muzikale en spontane man met een conservatorium opleiding. Daarnaast heeft hij de nodige ervaring in het begeleiden van koren. Lars voelde er wel voor om een enthousiast beginnend koor te kunnen vormen en leiden. Onze eerste bijeenkomst was woensdag 3 november 2004 en hebben sindsdien al vele repetities achter de rug en optredens mogen verzorgen. In december 2009 mochten wij al ons 1e lustrum vieren met een concert in de Doopsgezinde Kerk te Akkrum. Alle aanwezigen konden constateren dat het plezier en het enthousiasme nog steeds groot is!”
Rosa van Tricht

B E S T U U R

Het Popkoor Akkrum is een vereniging met leden en een bestuur dat uit de leden is gevormd. Het bestuur overlegt periodiek over de te volgen koers, repertoirekeuze en komende optredens e.d. De bestuursleden zijn: Menno Bokslag (voorzitter), Hennie Rorije (secretaris), Douwe Bergsma (penningmeester), Dineke Bax en Klasyn Sybesma. De leden worden periodiek geïnformeerd en gehoord en formeel minimaal 1x jaar op de Algemene Ledenvergadering.