Popkoor Akkrum

 

A L G E M E E N

Doelstelling
Het doel van het Popkoor Akkrum is om in een gemengde samenstelling met elkaar te zingen en muziek te maken en daaraan veel plezier te beleven. Het repertoire bestaat uit een mix van oudere en meer recente populaire muziek in diverse talen.
Repetities en optredens
Er wordt (behalve in schoolvakanties) gerepeteerd op de woensdagavond van 20:00 tot 22:00 in de bedrijfskantine van Auto Clean Akkrum, het adres is: De Kromme Sâne 3 8491 PE Akkrum. In de maanden juli t/m augustus is er een zomerpauze.
5 à 7 keer per jaar wordt er een optreden gegeven, afhankelijk waarvoor we worden uitgenodigd en wat we zelf organiseren. Zie ook de concertagenda voor wat er geweest is en komen gaat.

Lidmaatschap
Iedereen met enige muzikale aanleg en goede stem kan in principe lid worden. Echter de omvang (ca 50 leden) en de balans tussen de diverse stemsoorten, beperkt regelmatig het toetreden van nieuwe leden, zodat we dan een wachtlijst hanteren. De contributie is momenteel €12,50 per maand (12 x jaar). Aspirant leden wonen meestal een paar repetities mee om te zien of het wederzijds klikt qua stem en persoonlijkheid en op één van de avonden is er ook een stemtest met de dirigent. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail aan: ledenadmie@popkoorakkrum.nl

 

 

 

D I R I G E N T

Dirigent Hélène Vijver

Na vanaf haar 16e jaar bij Adi le Gué te Franeker enkele jaren zangles te hebben genoten, ontving de van oorsprong Friese mezzosopraan Hélène G. Vijver haar zangopleiding aan het Koninklijk conservatorium in ‘s-Gravenhage. De belangrijkste mentor is echter Aafje Heijnis geweest in Blaricum.

Na een decennium in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, lokte de muziek weer en genoot zij de applicatieopleiding koordirectie in Utrecht. Als dirigent leidt zij vanaf 2000 vele koren, destijds nog naast een reguliere baan. In mei 2019 keerde zij terug naar Friesland, alwaar zij momenteel 5 koren leidt; in Warns, de Knipe, Akkrum, Bolsward en Workum. In Pingjum drijft zij een bescheiden zangpraktijk. Ook het pianospel is voor haar belangrijk en ontvangt ze lessen van Henriëtte Prins in Kampen. Daarnaast publiceerde zij vier romans ( uitgeverij Ellessy, Arnhem).

 

G E S C H I E D E N I S

“Door mijn werk heb ik al vele keren mogen ervaren hoe heerlijk het is om met anderen te zingen. Zingen en muziek maken met elkaar, biedt veel vreugde en ontspanning en geeft een saamhorigheidsgevoel. Al vele jaren liep ik met het plan rond om in Akkrum een popkoor op te richten,  bestaande uit vrienden en bekenden. Na een geweldige zang vakantieweek in de Bohemen te Tsjechië werd mijn plan weer aangewakkerd. Toen ik een aantal vriendinnen vertelde van mijn ideeën over een popkoor, reageerden zij zeer enthousiast. Wij benaderden een aantal mensen die ook graag in een koor in Akkrum wilden zingen. Egbert en Bouke van der Weide boden een mooie ruimte in hun loods aan en wisten er in korte tijd een sfeervolle ruimte van te maken. Om te kunnen starten was ook nog een goede dirigent nodig. Ik belde een aantal potentiële kandidaten en kwam tot de conclusie dat Lars Mulder de meest geschikte dirigent voor ons koor zou zijn. Lars is een zeer muzikale en spontane man met een conservatorium opleiding. Daarnaast heeft hij de nodige ervaring in het begeleiden van koren. Lars voelde er wel voor om een enthousiast beginnend koor te kunnen vormen en leiden. Onze eerste bijeenkomst was woensdag 3 november 2004 en hebben sindsdien al vele repetities achter de rug en optredens mogen verzorgen. In december 2009 mochten wij al ons 1e lustrum vieren met een concert in de Doopsgezinde Kerk te Akkrum. Naast regelmatige concerten die we zelf in Akkrum e.o. organiseren worden we ook regelmatig gevraagd voor korte of langere optredens. vaak ook in combinatie met een ander koor of een orkest. Zo is het popkoor op uitnodiging een keer in Ierland geweest en is daar een uitvoering verzorgd. Zo ook in Limburg – Heerlen i.s.m. het popkoor Thirdwing en op Ameland met het  gospelkoor Inspirit. Vanuit die samenwerking is het idee ontstaan om in 2019 met koren uit de 3 dorpen Nes in Friesland (Ameland, Waadhoeke, Heerenveen) gezamenlijk concerten te geven. Erg leuk en succesvol. Na het 2e lustrum in 2014 hebben we in november 2019 al ons 3e lustrum mogen vieren met een lustrumconcert in de Terptsjerke. Dit was ook het moment dat Lars Mulder het dirigeerstokje overgaf aan Hélène Vijver. 
Rosa van Tricht

B E S T U U R

Het Popkoor Akkrum is een vereniging met leden en een bestuur dat uit de leden is gevormd. Het bestuur overlegt periodiek over de te volgen koers, repertoirekeuze en komende optredens e.d. De bestuursleden zijn: Menno Bokslag (voorzitter), Hennie Rorije (secretaris), Douwe Bergsma (penningmeester), Dineke Bax en Klasyn Sybesma. De leden worden periodiek geïnformeerd en gehoord en formeel minimaal 1x jaar op de Algemene Ledenvergadering.