V I D E O

A tribute to Bon Jovi – Popkoor Akkrum 

Locatie: Concours BZiF 

1e prijs A-categorie – 2e prijs publieksjury

Jaar: 2018

Somebody to Love – Popkoor Akkrum 

Locatie: Concours BZiF 

1e prijs B-categorie – 2e prijs publieksjury

Jaar: 2017